Thursday, August 20, 2015

Reality Check

Embedded image permalink

Foto meio antiga, mas ainda famosa. Fotografo se matou tempos depois.

2 comments: